Тренінг "Управління установою виконання покарань з позицій ефективності"

Реформування пенітенціарної служби відповідно до міжнародних стандартів потребує підвищення ефективності функціонування установ виконання покарань, що передбачає проведення заходів, спрямованих на формування управлінської компетентності керівників. У період з 13 по 15 вересня та з 20 по 22 вересня 2011 року на базі Білоцерківського училища професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України в рамках реалізації швейцарсько-українського проекту "Підтримка пенітенціарної реформи в Україні" тренерами  училища Рудніцькою Іриною Михайлівною та Лунченко Володимиром Станіславовичем було проведено тренінги  для начальників установ виконання покарань  Державної кримінально-виконавчої служби України за темами «Управління установою виконання покарань з позицій ефективності» та «Підготовка тренерів до проведення тренінгових занять з персоналом  установ виконання покарань». Захід проведено за підтримки Державної пенітенціарної служби України, Швейцарської агенціїрозвитку та співробітництва, Міжнародної неурядової організації Penal Reform International.

Актуальність обраної теми обумовлюється тісним взаємозв’язком між управлінською компетентністю керівника та ефективністю функціонування будь-якої організації, установи.  Управління персоналом, яке здійснює керівник, можна визначити як діяльність, що спрямована на досягнення найбільш ефективного використання персоналу для досягнення цілей організації.
Результативність управлінської діяльності значною мірою обумовлюється моральними нормами, впливом соціально-економічних та політичних чинників, сформованою системою взаємовідносин в колективі, стилем керівництва, а також особистими рисами керівника.
На особливу увагу з точки зору підвищення ефективності управління установою виконання покарань заслуговує робота керівника в напрямку формування сприятливого морально-психологічного клімату в колективі. Адже ефективність базових управлінських процесів (планування, організація й контроль) залежить від психологічного клімату. Сприятливий психологічний клімат дає змогу керівникові забезпечити більш ґрунтовне розуміння співробітниками основних цілей, швидку мобілізацію колективу на їх виконання та здійснення звітності. Це, в свою чергу, допомагає керівникові у прийнятті адекватних управлінських рішень, більш ефективному діловому спілкуванню.
Прийняття управлінських рішень - суттєва та невід’ємна частина роботи кожного керівника. Їх ефективність залежить від психологічних рис та якостей керівника. Тому в комплексі заходів, спрямованих на удосконалення управлінської діяльності керівника, підвищення рівня культури керівника з даного питання є надзвичайно важливим напрямком діяльності. Адже злагодженість дій керівника і підлеглих, їх спрямованість на визначення шляхів та засобів реалізації планів сприяє досягненню поставлених цілей.
В процесі реалізації поставлених в ході професійної діяльності цілей важливого значення набуває мотивація персоналу з боку керівника. Кожен ефективний керівник намагається переконати співробітників працювати краще, створити у них внутрішні спонуки до активної трудової діяльності, підтримувати зацікавленість у праці, ініціювати переживання задоволення від отриманих результатів.
Вирішальною вважається роль керівника також в управлінні та запобіганні конфліктів в колективі, що передбачає і управління власною поведінкою в конфліктних ситуаціях. Від ефективності управління конфліктом залежить багато чого в діяльності організації. Основна мета управління конфліктами полягає в тому, щоб запобігати деструктивним наслідкам конфліктів і сприяти адекватному розв’язанню конструктивних. В зв’язку із цим підвищення ефективності управління передбачає формування психологічної культури як керівників, так і персоналу. А саме: розвиток навичок ділового спілкування, вмінь запобігати конфліктним ситуаціям і розв’язувати їх, ознайомлення з технологіями діагностики конфліктів, методами регулювання конфлікту, стратегіями поведінки в конфліктних ситуаціях тощо. Ці вміння та навички мають стосуватись таких основних напрямків: взаємодії рядових співробітників між собою, взаємодії керівника з підлеглими, взаємодії підлеглих з керівником, взаємодії організацій з соціальним середовищем.
З цією метою за програмою тренінгу проведено ряд вправ, спрямованих на формування комунікативних та аналітичних навичок; розвиток в учасників тренінгу умінь та навичок конструктивного вирішення конфліктних ситуацій та їх аналізу; розвиток навичок прийняття управлінських рішень.
  Питання підвищення ефективності управління установою виконання покарань розглядається через призму гармонізації міжособистісних стосунків в колективі, оптимальне поєднання різних стилів управління.    Крім того, учасники тренінгу ознайомилися з необхідними для управлінця поняттями; визначили напрямки роботи та заходи, спрямовані на формування сприятливого морально-психологічного клімату в колективі співробітників; відпрацювали стратегії поведінки в конфліктних ситуаціях; ознайомилися з методикою картографії конфлікту як ефективного інструментарію для аналізу конфліктної ситуації. 
Основний зміст тренінгу було розподілено на три модулі.
Модуль 1. Соціальна ефективність управління персоналом
Модуль 2.Організаційна ефективність управління персоналом.
Модуль 3. Підготовка тренерів до проведення тренінгових занять з персоналом УВП.Шляхом участі в різноманітних вправах учасники тренінгу розробили рекомендації щодо поведінки керівника в конфліктних ситуаціях та окреслили особливості поведінки та спілкування керівника, які сприяють ефективному вирішенню конфліктів серед персоналу; визначали індивідуальні риси та якості, які повинні бути притаманні ефективному керівнику; ознайомилися з суб’єктивними обмеженнями, які перешкоджають керівнику здійснювати ефективну управлінську діяльність та визначили заходи, спрямовані на розвиток особистості керівника.
    По закінченню тренінгу учасники отримали сертифікати тренерів.
Реалізація проекту

"Біла Церква - центр компетентності з питань реформування пенітенціарної системи в Україні"

Донор проекту

Презентація проекту

Керівник проекту


  Сергєєва Вікторія Вікторівна
    (
Penal Reform International)

Зараз на сайті

На даний момент 30 гостей на сайті