Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

Пахомов І.В., Супрун М.О. "Православні цінності як чинник ресоціалізації засуджених" / Труди Київської Духовної Академії. - №25, 2016. - С.285-297. (дослідження) PDF

Головною метою Державної кримінально-виконавчої служби України є виправлення та ресоціалізація засуджених. Серед засобів виправлення та ресоціалізації засуджених важливе місце займають соціально-виховна робота та громадський вплив. Одним з напрямків соціально-виховної робот із засудженими є духовне виховання, яке здійснюють представники релігійних організацій, серед яких чільне місце займає Українська Православна Церква. Щодо громадського впливу, він передбачає залучення до роботи із засудженими релігійних організацій, а також створення релігійних общин засуджених в установах виконання покарань.
Метою дослідження було виявлення ролі православних цінностей у процесі ресоціалізації засуджених. Завданнями дослідження були: визначення переліку православних цінностей особистості та рівня їх сформованості у православних засуджених.


Пахомов І.В. "Вплив релігійних організацій на процес ресоціалізації засуджених" // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. Т.Х, част.2. – К., 2008. – С.374-381.

В настоящее время активизировалась работа религиозных организаций в местах лишения свободы, конечной целью которых является ресоциализация осужденных. С целью исследования форм и методов работы этих организаций было проведено анкетирование сотрудников социально-психологической службы учреждений исполнения наказаний Украины. Среди социально-психологических факторов ресоциализации верующих осужденных важнейшими являются межличностное общение с носителями религиозных ценностей и участие в деятельности религиозной общины как в учреждении исполнения наказания, так и после освобождения.

Детальніше...


І.В. Пахомов "Політичні цінності засуджених-рецидивістів" // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: Зб. наук. праць / За заг. ред. М.М.Слюсаревського. – К.: Міленіум, 2008. – Вип.7. – С.265-271.

Стаття присвячена дослідженню політичних цінностей засуджених-рецидивістів, як православних, так і невіруючих. Зроблений висновок, що ієрархія політичних цінностей (справедливість, суверенітет, свобода, демократія, рівність, гуманізм, безпека тощо) цих груп засуджених-рецидивістів значно відрізняється. У православних засуджених головними ціннісноутворюючими факторами є особистий релігійний досвід, точка зору засуджених-одновірців, а також офіційна точка зору Церкви. У невіруючих засуджених цими факторами є засоби масової інформації та особистий житєвий досвід.

Детальніше...


Пахомов І.В. "Особливості духовного виховання засуджених-рецидивістів" // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. Т.Х, част.4. – К., 2008. – С.418-425.

Одним із засобів виправлення та ресоціалізації засуджених є соціально-виховна робота, одним з напрямків якої є моральне виховання засуджених. Воно передбачає спільні зусилля адміністрації та релігійних організацій, спрямовані на формування у засуджених позитивної просоціальної спрямованості, прищеплення їм загальнолюдських гуманістичних цінностей. Проаналізовано основні засади формування у засуджених духовних цінностей, а також роботу релігійних організацій у цьому напрямку.

Детальніше...

Зараз на сайті

На даний момент 24 гостей на сайті