Правила внутрішнього розпорядку

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами трудового колективу
Білоцерківського центру підвищення кваліфікації
персоналу Державної кримінально-виконавчої
служби України

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ
для слухачів Білоцерківського центру
підвищення кваліфікації персоналу
Державної кримінально-виконавчої служби
України

 

І. Загальні положення
1.1. Дані Правила внутрішнього розпорядку для слухачів Білоцерківського центру підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України (далі – Білоцерківський центр) розроблені у відповідності та згідно з Конституцією України, Законом України «Про освіту», Законом України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», Законом України «Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ», Положенням про організацію професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, Положенням про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, Статутом Білоцерківського центру.
1.2. Усі питання, пов’язані із застосуванням Правил внутрішнього розпорядку для слухачів, вирішує начальник Білоцерківського центру в межах наданих йому повноважень.

ІІ. Прийом на навчання
2.1. Працівники, які направляються на навчання, зобов’язані прибути до Білоцерківського центру напередодні дня початку занять і мати при собі: формений одяг (за сезоном для осіб рядового і начальницького сладу), службове посвідчення (у разі наявності тимчасового посвідчення додатково паспорт громадянина України), посвідчення про відрядження, медичну довідку за формою № 086У, спортивну форму одягу, речі особистого користування та необхідне письмове приладдя.
2.2. Працівники, які прибули на навчання та не мають документів, передбачених п. 2.1. даного розділу, до Білоцерківського центру не зараховуються.
2.3. Працівники органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби України (особи рядового і начальницького сладу та спеціалісти, які не мають спеціальних звань), які прибули на навчання, з моменту видання наказу про їх зарахування до Білоцерківського центру набувають статусу слухачів.
2.4. Перед зарахуванням працівників органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби України, на курсове навчання проводиться перевірка їх знань та психологічне тестування.
2.5. Зарахування працівників на навчання і його закінчення здійснюється наказом начальника Білоцерківського центру на підставі рознарядок Міністерства юстиції України. На весь період навчання слухачі залишаються в штатах тих органів та установ виконання покарань, з яких прибули на навчання. На період навчання слухачі забезпечуються безкоштовним харчуванням та проживанням в гуртожитках.
2.6. З метою підтримання внутрішнього порядку, охорони приміщень і майна Білоцерківського центру слухачі залучаються до несення служби в добовому наряді та наряді по їдальні.
2.7. З метою благоустрою приміщень та озеленення території Білоцерківського центру слухачі можуть залучатися до господарчих робіт.

ІІІ. Правовий статус слухачів
1. Слухачі мають право:

 • отримувати професійну підготовку, яка відповідає сучасним вимогам Міністерства юстиції України;
 • користуватися кабінетами, аудиторіями, бібліотекою, спортивним залом, будівлями, інвентарем та обладнанням Білоцерківського центру;
 • брати участь у роботі циклів і педагогічної ради з питань удосконалення навчального процесу, виховної роботи, підвищення успішності і зміцнення дисципліни;
 • брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, семінарах (тренінг-семінарах), олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
 • брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
 • вносити пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу, організації дозвілля, зміцнення дисципліни, покращення побутових послуг та умов, інших напрямків діяльності Білоцерківського центру;
 • брати участь у громадському житті Білоцерківського центру, культурно-масовій і спортивній роботі;
 • доступу до інформації з усіх галузей знань;
 • на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
 • на безпечні і нешкідливі умови навчання і проживання;
 • користуватися послугами пункту охорони здоров’я Білоцерківського центру, закладів охорони здоров’я.

2. Слухачі зобов’язані:

 • безумовно виконувати вимоги Статуту Білоцерківського центру і наказів керівництва;
 • неухильно дотримуватись дисципліни, Правил внутрішнього розпорядку Білоцерківського центру, Розпорядку дня та розкладу занять;
 • систематично і глибоко оволодівати знаннями, вміннями і практичними навичками з професійної діяльності відповідно до кваліфікаційних вимог, у встановлений термін виконувати навчальні завдання, складати іспити і заліки;
 • відпрацьовувати уміння самостійно здобувати знання і використовувати їх на практиці;
 • підвищувати свій загальнокультурний рівень, дотримуватись принципів моралі, вимог професійної етики, вести здоровий спосіб життя, зміцнювати власне здоров’я;
 • бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна, підтримувати чистоту і порядок у приміщеннях Білоцерківського центру, виконувати необхідну роботу по самообслуговуванню, в тому числі під час несення служби в добовому наряді;
 • брати участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
 • вносити особистий вклад у зміцнення, вдосконалення матеріально-технічної бази Білоцерківського центру шляхом примноження її своєю працею, збереження майна, що ним використовується, економне використання ресурсів;
 • дотримуватися правил особистої гігієни.
ІV. Навчальний час і його використання

4.1. Тривалість і зміст навчання в Білоцерківському центрі визначаються навчальними планами і програмами, які розробляються Білоцерківським центром і затверджуються керівництвом Міністерства юстиції України.
4.2. Розклад занять складається навчальним відділом Білоцерківського центру на весь період знаходження на навчанні визначеної категорії слухачів, затверджується керівництвом Білоцерківського центру і доводиться до відома слухачів до початку занять.
4.3. Основними видами занять є: лекція, семінарське, практичне заняття, виїзне заняття, тренінг, самостійна робота, консультація.
4.4. Згідно Розпорядку дня слухачам надається час для самостійної підготовки.
4.5. Крім обов’язкових навчальних занять, в Білоцерківському центрі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші заняття (заходи), що передбачені розкладом, окремими планами (графіками) і спрямовані на задоволення навчальних інтересів слухачів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.
4.6. Навчальний час слухача визначається кількістю облікових одиниць часу, відведених для здійснення програми підготовки, якими є: академічна година, навчальний день, тиждень, курс.
4.7. Навчальні заняття тривають дві академічні години з перервами між ними і проводяться за розкладом занять. Дві академічні години утворюють навчальну пару.
4.8. Слухачі можуть бути звільнені від занять та самостійної підготовки тільки для несення служби у добовому наряді та по хворобі.
4.9. Залучення слухачів до виконання оперативно-службових заходів допускається тільки з дозволу Міністерства юстиції України.
4.10. Контроль успішності навчання поділяється на поточний і підсумковий. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних
та семінарських занять і включає в себе усне опитування, контрольну роботу, тестування, виконання нормативів та інше.
4.11. Підсумковий контроль проводиться на завершальних етапах навчання у формі диференційованого заліку, заліку, кваліфікаційного іспиту з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою і в терміни, встановлені навчальним планом (розкладом занять).
4.12. Якість засвоєння слухачами навчального матеріалу, знань, вмінь і навичок оцінюється за чотирибальною системою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», заліків за двобальною системою «зараховано», «не зараховано».

V. Єдині вимоги до слухачів
5.1. При наявності позитивних оцінок та зразкової поведінки, у вільний від обов’язкових занять та самостійної підготовки час, слухачам може надаватися звільнення: у будні дні до 20.00; у вихідні та святкові дні з 10.00 до 20.00. У вихідні та святкові дні слухачам може надаватися звільнення у встановленому порядку з правом проживання за межами Білоцерківського центру за умови сумлінного ставлення до навчання та зразкової поведінки.
5.2. Забороняється самовільно залишати територію Білоцерківського центру.
5.3. Забороняється вживати алкогольні напої, наркотичні речовини, а також палити в приміщеннях Білоцерківського центру та гуртожитках. Паління дозволено тільки в спеціально обладнаних місцях.
5.4. Забороняється знаходитись на території та у приміщеннях Білоцерківського центру, гуртожитках в стані алкогольного та наркотичного сп’яніння.
5.4.1. Забороняється проносити на територію Білоцерківського центру: вогнепальну, травматичну та холодну зброю; алкогольні напої та наркотичні речовини; медичні засоби (без дозволу лікаря); легкозаймисті та вибухонебезпечні матеріали. З метою недопущення пронесення на територію Білоцерківського центру заборонених предметів, начальнику чергової частини, інспектору-черговому, помічнику чергового дозволяється робити огляд особистих речей слухачів за їх згодою.
5.5. Забороняється використовувати слухачами ненормативну лексику та виражати своїми діями неповагу до персоналу та слухачів Білоцерківського центру.
5.6. Під час навчальних занять слухачам забороняється користуватись засобами мобільного зв’язку.
5.7. Забороняється самовільний винос готової їжі та посуду із їдальні Білоцерківського центру.
5.8. Шкода, заподіяна Білоцерківському центру протиправними діями (бездіяльністю) слухача, відшкодовується ним у встановленому порядку.
5.9. У разі порушення слухачами дисципліни, начальник Білоцерківського центру уживає заходів щодо його припинення, збирає первинні матеріали та надсилає їх для розгляду за місцем проходження служби, роботи порушників.
5.10. За високі показники у навчанні і активну участь у громадському житті до слухачів можуть бути застосовані заохочення відповідно до Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ.

5.9.Слухачі можуть бути відраховані із Білоцерківського центру:

 • за порушення дисципліни, яке є підставою для звільнення зі служби в органах та установах виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України;
 • за систематичну неуспішність;
 • за небажання навчатися та працювати в органах та установах виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України;
 • за сімейними обставинами (за клопотанням комплектуючого органу);
 • за хворобою (якщо пропущено більше 20 % навчального часу);
 • за порушення Правил внутрішнього розпорядку.
5.11.1. Відрахування слухачів за порушення Правил внутрішнього розпорядку здійснюється після службового розслідування та обговорення його висновків на педагогічній раді Білоцерківського центру.

Начальник Білоцерківського центру
підвищення кваліфікації персоналу
Державної кримінально-виконавчої
служби України                                               (підпис)

Зараз на сайті

На даний момент 19 гостей на сайті